President

Japanese Chamber of Commerce and Industry of New York, Inc.


Tomonori Wada


At JCCI’s Annual Meeting / Special Board Meeting, Mr. Tomonori Wada, President & CEO, Sumitomo Corporation of Americas, was elected to succeed Mr. Sayu Ueno as President of the Chamber.Tomonori Wada


JCCI's Succession of Presidents

(After the Reopening in 1953)1953-1957 Yeisuke Ono
1957-1960 Shinkichi Minami
1960-1963 Bunichiro Tanabe
1963-1967 Sueyuki Wakasugi
1967-1968 Morihide Hattori
1968-1969 Tatsuro Goto
1969-1971 Keizaburo Yamada
1971-1973 Masaru Uchida
1973-1975 Toshiharu Kido
1975-1978 Tatsuro Goto
1978-1979 Yohei Mimura
1979-1981 Eijiro Machida
1981-1983 Toshihiro Tomabechi
1983-1987 Mamoru Tabuchi
1987-1991 Hisao Kondo
1991-1992 Minoru Makihara
1992-1993 Junichi Amano
1993-1995 Goro Watanabe
1995-1998 Masayoshi Furuhata
1998-2000 Hiroaki Yano
2000-2003 Katsuto Momii
2003-2006 Motoatsu Sakurai
2006-2007 Susumu Kato
2007-2009 Yasunori Yokote
2009-2011 Michihisa Shinagawa
2011-2013 Seiei Ono
2013-2014 Mitsuhiko Kawai
2014-2015 Kazuhiro Takeuchi
2015-2016 Yasuyuki Sugiura
2016-2017 Yasushi Takahashi
2017-2018 Shingo Ueno
2018-2019 Hidemoto Mizuhara
2019-2020 Katsurao Yoshimori
2020-2021 Masaki Nakajima
2021-2022 Hidenori Takaoka
2022-2023 Sayu Ueno
Overview
Activities
President
Officers
Committees
Directors